NUR_ADN: NEK Region: Dartmouth

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
7:00          
         
8:00          
         
9:00          
         
10:00     NUR-2130-TNK1V
VAIL 120
NUR-2130-TNK1V
TNEW 436
NUR-2130-TNK1V
TWRJ 110
   
       
11:00        
       
12:00          
         
1:00          
         
2:00          
         
3:00          
         
4:00          
         
5:00          
         
6:00          
         
7:00          
         
8:00          
         
9:00          
         

Synonyms

SectionNameSynonym
NUR-2130-TNK1VPrin & Pract Nur V222176