NUR_ADN: Southwest Region: Bennington

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
7:00          
         
8:00   NUR-2130-TSW1V
TBEN 301
NUR-2130-TSW1V
TRUT 357
     
       
9:00        
       
10:00          
         
11:00          
         
12:00          
         
1:00          
         
2:00          
         
3:00          
         
4:00          
         
5:00          
         
6:00          
         
7:00          
         
8:00          
         
9:00          
         

Synonyms

SectionNameSynonym
NUR-2130-TSW1VPrin & Pract Nur V222178