ATT_SO: BLOCK B

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
7:00          
         
8:00          
         
9:00 ATT-2030L-S01A
CAT 105
       
       
10:00        
ATT-2030-S01
(10:50-12:05)
CON 103
  ATT-2030-S01
(10:50-12:05)
CON 103
 
11:00    
   
12:00      
         
1:00 ENG-2080-S01
GRE 128
  ENG-2080-S01
GRE 128
  ENG-2080-S01
GRE 128
   
2:00     ATT-2040L-S01B
CAT 105
   
       
3:00        
  ATT-2040-S01
(3:30-4:45)
GRE 128
ATT-2040-S01
(3:30-4:45)
GRE 128
 
4:00    
   
5:00          
         
6:00          
         
7:00          
         
8:00          
         
9:00          
         

Synonyms

SectionNameSynonym
ATT-2030-S01Advanced Engine & Fuel233039
ATT-2030L-S01AAdvanced Engine & Fuel Lab233040
ATT-2040-S01Automotive Drive Trains233041
ATT-2040L-S01BAutomotive Drive Trains Lab233043
ENG-2080-S01Technical Communication233287